پرده اول

پرده دوم

پرده سوم

پرده چهارم

پرده پنجم

پرده ششم