نقشه داستانی نامه باستان

خاورشهر

خاورشهر، پایتخت یک حکومت محلی در زمان هخامنشیان است که توسط حکومت باختری مورد حمله قرار می گیرد. پس از غارت و قتل عام مردم شهر کشته شدن پادشاه، حکومتی جدید توسط بهرام تشکیل می شود.